O nadleśnictwie

O nadleśnictwie

Zasoby leśne

W naszym nadleśnictwie przeważają siedliska lasowe, które łącznie zajmują blisko 86% powierzchni. Średni wiek drzewostanów to 52 lata, a przeciętna zasobność to 283m3/ha

Hodowla lasu

Hodowla lasu to podstawowy dział leśnictwa. Jej zadaniem jest tworzenie nowych lasów (zalesienie) i zachowywanie i wzbogacanie istniejących (odnawianie i przebudowywanie) z uwzględnieniem wszystkich naturalnych warunków i czynników jakie zachodzą w środowisku leśnym.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów i dóbr – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin. Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Olecko harmonijnie łączy się z ochroną przyrody i utrzymaniem trwałości i produkcyjności lasów, przy jednoczesnym otwarciu lasów na potrzeby społeczeństwa.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Olecko na mocy zawartych porozumień ze Starostami Powiatów Olecko i Gołdap sprawuje nadzór nad lasami niepaństowymi.