Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Teren Nadleśnictwa Olecko obfituje zarówno w zwierzynę łowną jak i chronioną.

Co roku w okresie zimy (luty, marzec) przeprowadzane są inwentaryzacje zwierzyny.W roku 2013 stwierdzono występowanie łącznie we wszystkich obwodach łowieckich zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Olecko takich gatunków jak łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, wilk, borsuk, bóbr, jenot, kuna, lis,  piżmak, norka.

Wśród dużej ilości naturalnych zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

Ostatnie lata wskazują na wzrost liczebności pogłowia zwierzyny. Dotyczy to szczególnie gatunków nieużytkowanych łowiecko, a w szczególności łosia i bobra. Gatunki te w latach 90-tych ubiegłego wieku należały do nielicznych, obecnie nie trudno je spotkać.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 19 obwodach łowieckich.

Obwody użytkowane są przez 9 kół łowieckich - Dzik, Sarna, Żubr, Orla Jucha, Granica, Las, Leśnik, Lis zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ). Ponadto Nadleśnictwo w obwodzie łowieckim nr 120 prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ). Wszystkie obwody łowieckie są obwodami polnymi

Nadrzędnym celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie stanów zwierzyny na takim poziomie aby nie zagrażało to istnieniu populacji, a jednocześnie odpowiadało pojemności łowiska.

Gospodarka łowiecka swoim zakresem obejmuje szereg działań miedzy innymi:

  • utrzymanie poletek łowieckich i poletek zgryzowych;
  • ustawianie paśników i lizawek;
  • ochronę upraw rolnych i leśnych;
  • ochronę miejsc rozrodu i żerowania:
  • planowy odstrzał (utrzymanie właściwej struktury populacji i jej liczebności);
  • zachowanie kultury i gwary myśliwskiej.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Słownik pojęć: