Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Z uwagi na daleko posunięte zmiany w środowisku będące efektem rozwoju cywilizacyjnego nie da się uniknąć ingerowania w środowisko. Niejednokrotnie interwencja człowieka w jest jedynym sposobem aby utrzymać i ocalić istnienie danego gatunku bądź zbiorowiska.

W nadleśnictwie Olecko prace w zakresie ochrony lasu prowadzone są na wielu płaszczyznach jednocześnie. Obejmują szereg czynności zaczynając od typowych dla ochrony lasu czyli ochrony przed szkodnikami owadzimi i ochrony przed zwierzyną, a na wzbogacaniu różnorodności biologicznej, dokarmianiu ptaków i zbieraniu śmieci kończąc.

Większość prac z typowej ochrony lasu ma charakter działań zapobiegawczych, co w wielu przypadkach przynosi bardzo dobre efekty.

Profilaktykę stosujemy w odniesieniu do różnych grup organizmów. W przypadku owadów prowadzimy obserwacje rozwoju i ilości pojawiających się owadów po poprzez wykładanie i wywieszanie pułapek klasycznych i feromonowych. Wykonujemy poszukiwania zimujących larw i poczwarek owadów, których masowy pojaw wiosną i latem, może spowodować znaczne uszkodzenia drzewostanów. Prowadzimy obserwacje stanu sanitarnego lasu. W utrzymaniu populacji owadów na poziome nie zagrażającym innym gatunkom szukamy sprzymierzeńców naturalnych takich jak ptaki i nietoperze. Dla nich pozostawiamy drzewa dziuplaste, wywieszamy budki i skrzynki lęgowe oraz schrony dal nietoperzy. Do innych, bardzo ważnych zadań z zakresu ochrony lasu należą - ochrona upraw i młodników przed uszkodzeniami ze strony zwierzyny płowej (zgryzanie i spałowanie). Ochrona upraw i młodników przed presją zwierzyny płowej polega na grodzeniu upraw lub smarowaniu drzewek środkami zniechęcającymi do zgryzania (repelentami). W utrzymaniu ilości zwierzyny na poziomie znośnym dla środowiska pomagają nam koła łowieckie działające na naszym terenie. One także dbają o kondycję zdrowotną zwierzyny. Prowadzą dokarmianie zimowe.

Ostatnie lata gospodarcze to coraz więcej usuwanych drzew uszkodzonych przez wiatry. Złomy i wywroty powstają głównie w drzewostanach z przewagą świerka ale również w drzewostanach sosnowych i innych.

Anomaliom pogodowym w postaci trąb powietrznych i wiatrów huraganowych nie jest w stanie oprzeć się żaden las.

W ostatnich kilkunastu latach dużym problemem stało się zamieranie takich gatunków drzew leśnych jak jesion i dąb. Przyczyny tego stanu są trudne do określenia, bo nakładają się tu zarówno zmiany warunków klimatycznych i wodno-glebowych jak i występowanie grup owadów związanych z tymi gatunkami. W naszym nadleśnictwie wiele drzewostanów jesionowych "zniknęło", natomiast drzewostany dębowe w średnim wieku tj. 30-60 lat uległy w wielu miejscach znacznemu przerzedzeniu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O OCHRONIE LASU

Jednym z aspektów ochrony lasu jest również ochrona przeciwpożarowa. Nasze nadleśnictwo zostało zaliczone do III kategorii pożarowej tj. najniższej ze względu na występowanie bardzo dużej ilości naturalnych zbiorników wodnych i łatwy dostęp do nich oraz na stosunkowo nie wielką ilość drzewostanów narażonych na pożary.Terenami leśnymi szczególnie narażonymi na powstawanie pożarów są obszary położone przy szlakach kolejowych, drogach publicznych, zakładach przemysłowych, obiektach magazynowych, obiektach użyteczności publicznej, parkingach śródleśnych, oraz na siedliskach Bśw, BMś I i II klasy wieku.

Jeśli zauważysz pożar dzwoń: 112 lub 998, albo bezpośrednio do leśniczego, podleśniczego lub biura nadleśnictwa.

Posiadamy system ochrony przeciwpożarowej złożony z Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) przy biurze nadleśnictwa. Dyżury pełnione są przez wyznaczone osoby w miesiącach kwiecień-wrzesień, a w razie utrzymujących się warunków pogodowych stwarzających zagrożenie pożarowe, również dłużej.