Wydawca treści Wydawca treści

uzytki ekologiczne

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo jest jeden powołany Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Użytek ekologiczny – „Torfowisko Połom".

 Celem ochrony jest dystroficzne jeziorko śródleśne, o powierzchni 1,43 ha. Ochroną objęte są też otaczające je drzewostany sosnowe. Cała powierzchnia ochrony to 3,36 ha. Jest to bardzo ciekawy obiekt przyrodniczy ze względu na pływające pło oraz różnorodność torfowców. Pływające pło nazywane jest też „pływającymi wyspami".  

W obrębie terytorialnym nadleśnictwa lecz na gruntach innych własności są takie użytki ekologiczne jak:

  • Użytek ekologiczny  „Łanowcze". Jest to jezioro o powierzchni 63,46 ha wraz z pasem zarośli i trzcin oraz 15 - metrową strefą wokół jeziora, która jest miejscem gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.
  • Użytek ekologiczny  „Białe". Jest to jezioro Białe Filipowskie o powierzchni 130,37 ha objęte programem reintrodukcji troci jeziornej i innych rzadkich gatunków ryb.
  • Użytek ekologiczny  Garbaś. Jest to jezioro Garbaś o powierzchni 140,56 ha objęte programem reintrodukcji troci jeziornej i innych rzadkich gatunków ryb.
  • Użytek ekologiczny „Wyspa Dunajek" o powierzchni 24,25 ha - starodrzew drzew liściastych
  • Użytek ekologiczny „Długi Mostek" . Pas szuwaru w zatoce przy wypływie rzeki Legi z jeziora Oleckie Wielkie – miejsce przebywania i lęgów ptaków wodno-błotnych oraz miejsca tarliskowe ryb.