Wydawca treści Wydawca treści

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje lasami na powierzchni 624,5 tysięcy hektarów, w tym 582,6 tysięcy hektarów samych lasów. Cechą charakterystyczną lasów w tym rejonie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz:

  • Puszczy Augustowskiej (110 tys. ha)
  • Puszczy Boreckiej (23 tys. ha)
  • Puszczy Knyszyńskiej (105 tys. ha)
  • Puszczy Kurpiowskiej (34 tys. ha)
  • Puszczy Piskiej (70 tys. ha w granicach RDLP Białystok)
  • Puszczy Rominckiej (13 tys. ha).
  • Puszczy Białowieskiej (62 tys.ha)

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, opracowanej przez Mroczkiewicza i Tramplera tereny RDLP w Białymstoku lokują się w: II Krainie Mazursko – Podlaskiej oraz IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej.

Są to tereny położone w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego, z krajobrazami o charakterze pagórkowatym, sandrowym lub równinno – morenowym. Klimat Krainy II jest surowy i najchłodniejszy (za wyjątkiem gór) w Polsce.

Szczególnie chłodne są tereny północno-wschodnie, gdzie w okolicy Wiżajn znajduje się polski biegun zimna.

O surowości klimatu Krainy Mazursko – Podlaskiej świadczy również najkrótszy w Polsce termiczny okres wegetacyjny roślin, który wynosi od 190 do 210 dni. Najliczniej występują tu bory sosnowe, spotykane na ubogich i średnio żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych i bagiennych. Sosna zwyczajna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym, posiada tu optymalne warunki rozwojowe i wykształca bardzo wartościowe ekotypy znane szeroko jako sosna mazurska i sosna supraska. Kolejnym gatunkiem o zasadniczym znaczeniu w Krainie II jest świerk pospolity, występujący jako gatunek panujący w niektórych drzewostanach, tworzący zespoły niżowych świerczyn borealnych. W Puszczy Białowieskiej osiąga on wysokość do 51 m.

Bocian czarny w Puszczy Białowieskiej, fot. Piotr Wawrzyniak

Siedliska żyzne, związane z podłożem gliniastym i gliniasto-piaszczystym reprezentowane są przez tzw. grądy, czyli lasy liściaste, gdzie gatunkiem dominującym jest dąb szypułkowy (rzadziej bezszypułkowy), który w zmieszaniu ze świerkiem, grabem, brzozą i niekiedy lipą, preferuje siedliska zarówno świeże jak i wilgotne. Na siedliskach o wilgotnym lub bagiennym charakterze, czyli w zagłębieniach terenowych oraz sąsiedztwie rzek, strumieni, jezior, występują zbiorowiska roślinne znane jako olsy lub łęgi olszowe oraz łęgi jesionowo-olszowe. Istotną rolę odgrywa tutaj olsza czarna, która tworzy drzewostany lite lub z domieszką jesionu.

Duże znaczenie przyrodnicze i gospodarcze ma brzoza pojawiająca się na wszystkich siedliskach. Pozostałe gatunki drzewiaste, takie jak jesion, grab, klon, lipa, modrzew, występują w leśnych zespołach roślinnych z reguły w formie domieszek.

Południowa i południowo-zachodnia część zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku położona jest w IV Mazowiecko – Podlaskiej Krainie przyrodniczo-leśnej. Leży ona w obszarze zlodowacenia środkowo-polskiego i dominują tu krajobrazy o dość silnie rozmytych formach o charakterze równinnym. Kraina ta jest cieplejsza od Krainy Mazursko – Podlaskiej, a także nieco suchsza, z mniejszą ilością opadów atmosferycznych. Najliczniej występują również i tutaj bory sosnowe, wyraźnie związane z ubogimi, piaszczystymi, często wydmowymi siedliskami świeżymi i wilgotnymi. Część IV Krainy, leżąca w granicach białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych , charakteryzuje się mniejszą lesistością oraz stosunkowo niską zasobnością drzewostanów. Znaczną część tych drzewostanów stanowią zbiorowiska roślinne pochodzące ze sztucznych zalesień gruntów porolnych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wizyta Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wschodniej granicy Państwa

Wizyta Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wschodniej granicy Państwa

W Nadleśnictwie Krynki odbyła się narada Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dowódcami wszystkich służb pełniących straż na granicy polsko-białoruskiej.

W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z delegacją leśników.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazał słowa podziękowania wszystkim jednostkom zaangażowanym w obronę wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazał również na dotychczasową pomoc leśników, polegającą m.in. na dostarczaniu niezbędnego opału dla żołnierzy stacjonujących na posterunkach, wspólnych patrolach strażników leśnych ze służbami mundurowymi wzdłuż pasa granicznego, wzmożonej obserwacji lasów, zatrzymywaniu w lesie osób wzbudzających podejrzenie i powiadamianiu o tym Straży Granicznej. Zapewnił również, że dotychczasowa pomoc leśników będzie kontynuowana, a miarę rosnących potrzeb istnieje możliwość zaangażowania większej liczby strażników leśnych.

Dyrektor Generalny podkreślił również znaczenie bezpieczeństwa rodzin leśników mieszkających na obszarach objętych stanem wyjątkowym.

Dyrektor RDLP w Białymstoku zorganizował również spotkanie nadleśniczych nadleśnictw zlokalizowanych w obszarze stanu wyjątkowego z dowódcami jednostek poszczególnych służb zaangażowanych w ochronę granicy Państwa. W czasie tego spotkania zostały omówione szczegóły organizacyjne współpracy leśników ze służbami.

Dowódcy wszystkich obecnych służb mundurowych: Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, WOT,  pozytywnie oceniły dotychczasową współpracę z leśnikami polegającą w głównej mierze na dostarczaniu opału i wspólnych przedsięwzięciach logistycznych.